Operator de date cu caracter personal
S.C. Imunotehnomed S.R.L., în calitatea sa de Operator, respectând pe deplin principiile prevăzute de lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal, se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor, să le protejeze împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat asupra lor. Informațiile primite din partea Salariatului, Beneficiarului de servicii etc. reprezentând date cu caracter personal sunt prelucrate prin prisma obligațiilor legale și în conformitate cu Politica de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal a S.C. Imunotehnomed S.R.L.
Confidențialitatea datelor
Fac obiectul secretului profesional și este confidențial:
 • tot ceea ce personalul medical, în timpul exercitării profesiei sale, a aflat direct sau indirect în legătură cu viața intimă a beneficiarului de servicii, a familiei, a aparținătorilor, precum și probleme de diagnostic, prognostic, tratament, diverse circumstanțe în legătură cu boala.
 • informația comercială sau operațională care a fost obținută de salariat prin activitatea desfășurată în cadrul companiei

Persoanele împuternicite, ale Operatorului, să prelucreze date cu caracter personal ale salariaților, terților, inclusiv ale beneficiarilor de servicii medicale o vor face păstrând confidențialitatea și în strictă conformitate cu Politica de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal a companiei.

Totodată confidențialitatea va fi asigurată și în conformitate cu regulamentele privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemele de evidență aferente, alte acte interne relevante precum și instrucțiunile primite de la partenerii de afaceri în cadrul desfășurării relațiilor comerciale între ei, atunci când are loc prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informațiile vor fi dezvăluite organelor de anchetă sau instituțiilor responsabile de aplicarea legii, la cerere și numai dacă au fost solicitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Datele cu caracter personal
Datele prelucrate sunt:
 • numele, prenumele și patronimicul,
 • sexul,
 • data si locul nașterii, alte date din actele de stare civila,
 • adresa (domiciliul/ reședința), telefonul/ faxul, e-mailul,
 • codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate,
 • locul de muncă, situația profesională (specialitatea, calificarea etc.),
 • număr card bancar,
 • date privind veniturile realizate,
 • imaginea dumneavoastră (foto),
 • semnătura,
 • date medicale;
 • alte date necesare, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă.
Scopul prelucrării
În cadrul companiei, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în următoarele scopuri:
 • recrutarea, selectarea, instruirea personalului angajat al companiei;
 • înregistrarea informațiilor contabile în vederea efectuării plăților, tranzacțiilor către salariați, parteneri etc.;
 • prestarea serviciilor medicale;
 • vânzarea dispozitivelor medicale.
Informațiile ce reprezintă date cu caracter personal, ar putea fi folosite pentru:
 • necesitatea de a respecta o obligație legală la care suntem supuși, ca de exemplu în cazul raportărilor cu autoritățile competențe în domeniul sănătății, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile etc.
 • auditarea activității instituției noastre și verificările efectuate de organe cu atribuții de control ale statului, în deplină conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Drepturile persoanei referitor la prelucrarea datelor
În conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, Dvs. aveți următoarele drepturi:
 • de a accesa datele și a primi informații despre utilizarea acestora;
 • dreptul de a cere corectarea și/sau completarea informațiilor (dreptul la rectificare);
 • dreptul de a cere ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul de a restricționa utilizarea datelor;
 • dreptul de a primi datele într-un format portabil;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor;
 • dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor;
 • dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere

Toate aceste drepturi, cît și alte drepturi prevăzute de lege, pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă la sediul Operatorului S.C. Imunotehnomed S.R.L., str. Gh. Asachi 42, mun. Chișinău, MD-2028 sau la adresa de email a persoanei responsabile de protecția datelor cu caracter personal datepersonale@medexpert.md .

Programează-te

Unui copil sanatos nu are sens sa i se recolteze probe inflamatorii
extinse VSH, fibrinogen

Analize de laborator

Servicii imagistice

Consultații specialiști